Hírek

Elérhetőségek

Közérdekű adatok igénylése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ

A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsámbok Község Önkormányzata

Zsámboki Polgármesteri Hivatal

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kacó Napközi Otthonos Óvodája

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ

A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL

 

 

Hatályos: 2014. január 1-től

 

 

 

 

S Z A B Á L Y Z A T

 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ

A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (6) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontjának előírásai alapján a fent nevezett költségvetési szerveknél a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje az alábbiakban kerül meghatározásra.

 

1. A Szabályzat célja

 

A szabályzat célja, hogy meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének-, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. 

 

2. A szabályzat hatálya

 

E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a fent nevezetett költségvetési szervek

 • kezelésében lévő közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok, valamint köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, munkavállalóinak közérdekből nyilvános adata (továbbiakban együtt: közérdekű adat) igénylésénél, továbbá
 • hatásköre és illetékessége szerint kezelésében álló közérdekű adatok közzétételénél.

 

3. Értelmező rendelkezések

 

E szabályzat alkalmazása során:

 

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

 1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismert –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

 1. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

 

 1. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

 

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

 1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

 1. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

 1. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

 1. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

 

 1. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

 

 1. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

 

4. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai

 

A fent nevezett költségvetési szerveknek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

 

A közérdekű adatok megismerésének általános szabályait a 2011. évi CXII. törvény 26. – 27. §-a rögzíti.

 

5. A közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igény (továbbiakban: igény) és intézése

 

5.1. Az igény benyújtása:

 

A közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adat megismerése iránt

 • szóban,
 • írásban vagy
 • elektronikus úton

bárki igényt nyújthat be.

 

A 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

5.2. Az igény benyújtásának helye és módja

 

5.2.1. Szóbeli igények benyújtása

        

 1. személyesen: Zsámboki Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Irodába, ügyfélfogadási időben.
 2. telefonon a következő telefonszámokon:

06-28-462-107, vagy a 06-28-462-762

 

5.2.2. Írásbeli igények benyújtása

 

 1. személyesen: Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodájába benyújtva,
 2. postai úton: a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címzett levélben,
 3. elektronikus úton: a hivatal@zsambok.hu e-mail címre küldött levélben,
 4. faxon: a 06-28-462-763 faxszámon történhet.

 

Az igénylő közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó írásbeli igényét benyújthatja

  • az általa írt igénylési formában, vagy
  • az adott költségvetési szerv által e célra rendszeresített igénybejelentő lapon (1. melléklet)

 

5.3. A benyújtott igények teljesítése

 

5.3.1. A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről a jegyző gondoskodik.

 

5.3.2.  A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha

 • az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő,
 • az igényelt adat az Önkormányzat/ Polgármesteri Hivatal honlapján
 • www.zsambok.hu vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került,
 • az igényelt adat a fent nevezett költségvetési szervek munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik,
 • az igény a fent nevezett költségvetési szervek eljárására, hatáskörére, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető.   

 

Amennyiben a szóban előterjesztett igény szóban nem válaszolható meg, az igénylésről feljegyzést kell készíteni és az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy igényének teljesítésére írásban kerül sor.

 

A telefonon érkező, a közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat közlésére irányuló igényekkel kapcsolatos hívásokat a feladatkör szerint illetékes belső szervezeti egység vezetőjéhez vagy a jegyzőhöz kell kapcsolni.

 

   1. Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hoztuk, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

 

   1. A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénynek a tudomásra jutást követő – legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

 

   1. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az értesítésben tájékoztatni kell az igénylőt arról, hogy – az igényének nem teljesítése miatt – bírósághoz fordulhat.

 

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

 

A nyilvántartás vezetése és a tájékoztató határidőre történő elküldése: a jegyző feladatát képezi.

 

   1. A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar nyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az által értett más nyelven fogalmazza meg.

 

   1. Az adatokat tartalmazó dokumentumokról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat elkészítése annak a szervezeti egységnek a feladata, ahol az adatokat tartalmazó dokumentumot tárolják.

 

   1. A másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – számviteli politika részeként elkészített önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint költségtérítést állapítunk meg, melynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

 

A költségtérítéssel kapcsolatos számla (egyszerűsített számla) kibocsátása Rácz Sándorné pénzügyi előadó feladata.

 

   1. Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolati igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

 

   1. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

 

   1. A közérdekű adatigénylésre adott válasz kiadmányozására a jegyző jogosult.

 

6. Adatvédelmi előírások

 

6.1. Fent nevezett költségvetési szervek által közzétett adatok megismerését regisztrációhoz, személyazonosító adatok közléséhez nem lehet kötni. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

 

  1.  Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges költségek megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

 

  1. A személyes adatok törlése érdekében a közérdekű adatok igénybejelentő nyomtatványán (1. melléklet) külön rész szolgál a személyes adatok rögzítésére. Az adatszolgáltatás teljesítését követően ezt a – személyes adatokat tartalmazó – részt le kell választani a nyomtatványról és gondoskodni kell annak megsemmisítéséről.

 

7. A közérdekű adatok közzétételének rendje

 

  1. A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

 

  1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2001. évi CXII. törvény (tv.) alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

 

  1. A tv. 37. § szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait a közfeladatot ellátó szerv a saját honlapján – ha a törvény másként nem rendelkezik – a tv. 1. melléklete szerint (közzétételi lista) közzéteszi.

 

A közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről,– abban az esetben, ha az adatfelelős a közzéteendő adatokat adatközlőnek továbbítja – az adatközlőnek való megküldéséről a jegyző gondoskodik.

         

  1. A tv. 37. §-ban meghatározott általános közzétételi lista jelen szabályzatunk 2. mellékletét képezi.

 

  1. A tv. 35. § (4) bekezdése alapján az elektronikusan közzétett adatok – ha a tv. vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a honlapról nem távolíthatók el. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli. 

 

A jelen szabályzat 2018. január 1.-től lép hatályba, a korábban érvényben volt szabályzat ettől az időponttól hatályát veszti.

 

 

Zsámbok, 2016. szeptember 1.

 

 

………………………

………………………

Holló Ilona

Nagyné Dr. Szabó Judit

polgármester

címzetes főjegyző

 

 

 

 

………………………

………………………

Tamásné Homoki Andrea

Oláh Ferenc

intézményvezető

elnök

Kacó Napközi Otthonos Óvoda

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

 

 

 

……………………………..                                                                              1. melléklet

       Költségvetési szerv

 

IGÉNYBEJELENTŐ LAP

közérdekű adat megismeréséhez

 

Az igényelt közérdekű adat meghatározása, leírása:

………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….

A közérdekű adat igénylésével kapcsolatos egyéb információk: (-ba tett x jellel kérjük az igényt jelezni.)

 

A közérdekű adatokat

 személyesen, csak az adatok megtekintésével kívánom megismerni

 személyesen, az adatok megtekintésével kívánom megismerni és másolatot is kérek,

 csak másolat formájában igénylem és a másolat

    papír alapú legyen

    számítógépes adathordozó legyen

    floppy legyen

    CD legyen

   PenDrive legyen (kérelmező által biztosított)

    elektronikus levél legyen

A másolatot (papír és számítógépes adathordozó esetén)

    személyesen kívánom átvenni

    postai úton kérem.

 

Észrevételek, feljegyzések az adatközléssel kapcsolatban:

 1. Adatkérés időpontja: …………………………………
 2. Adatközlés időpontja: ………………………………..
 3. Adat előkészítő megnevezése: ……………………….
 4. A felmerült költség összege: …………………………
 5. Elutasítás esetén az elutasítás oka: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

 

A személyes adatokra vonatkozó rész csak addig kezelhető, míg az adatszolgáltatás nem lett teljesítve. Az adatszolgáltatást követően ezt a részt le kell vágni és meg kell semmisíteni!

 

Személyes adatok:

Név: …………………………………………………………..

Levelezési cím: …………………………………………….…

Telefonszám: …………………………….…, E-mailcím: …………………………………

 

 

2. melléklet

 

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

 

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 Adat

 Frissítés

 Megőrzés

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

 2.

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

 5.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

 

 Adat

 Frissítés

 Megőrzés

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 2.

 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 Negyedévente

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 4.

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 Negyedévente

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 8.

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 9.

 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 Folyamatosan

 Legalább 1 évig
archívumban tartásával

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 Folyamatosan

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 12.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 A vizsgálatról szóló
jelentés megismerését
követően haladéktalanul

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 13.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 Negyedévente

 Az előző állapot törlendő

 14.

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 Negyedévente

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 15.

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 Negyedévente

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 16.

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 Negyedévente

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 17.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 18.

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

 19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A változást követő 15 napon belül

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

  20.

a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A változást követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

  21.

a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A változást követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

  22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A változást követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

  23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A változást követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

 Adat

 Frissítés

 Megőrzés

 l.

 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 A változásokat követően azonnal

 A közzétételt követő 10 évig

 2.

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

 A közzétételt követő 5 évig

 4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

 

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

 

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

 5.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 7.

 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 Negyedévente

 Legalább 1 évig
archívumban tartásával

 8.

 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 Negyedévente

 Legalább 1 évig
archívumban tartásával

 

 

 

 

 

Megismerési nyilatkozat

 

 

A 2014. január 1.-től hatályos „Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat”-ában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.

 

Név

Feladat,

hatáskör

Dátum

Aláírás