Hírek

Elérhetőségek

Baromfik zárt tartásának visszavonása

Az Országos Főállatorvos 5/2017. számú határozata


Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:
Éltv.) 42. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghoztam az alábbi


HATÁROZATOT.


Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal madárinfluenza referencialaboratóriuma 2017. április 21-e óta nem erősített meg újabb magas pathogenitású madárinfluenza okozta fertőzést, a 3/2016., a 4/2016., az 5/2016., a 6/2016., valamint az 1/2017. számú határozatomat visszavonom.

A fent felsorolt határozatokban elrendelt baromfik zártan tartásának kötelezettségét feloldom.


E határozatot a Földművelésügyi Minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.


E határozattal szemben közigazgatási eljárásban további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel jogerős, azonban a határozat közlésétől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelet a Földművelésügyi Minisztériumhoz (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) kell benyújtani, vagy annak címére ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 30.000 Ft, a feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A keresetet a bíróság – tárgyalás tartására irányuló kérelem hiányában – tárgyaláson kívül bírálja el.


INDOKOLÁS


Az Éltv. 42. § (4) bekezdése szerint az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre vonatkozóan állatjárványügyi intézkedést tartalmazó határozatot hozhat, amely határozatot a
minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen keresztül kell közzétenni.


E hatáskörben eljárva a baromfik zárt helyen történő takarmányozását, illetve zárt tartását rendeltem el a 3/2016., a 4/2016., az 5/2016., a 6/2016., valamint az 1/2017. számú határozatomban. Az 1/2017. számú határozatom értelmében a leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.


A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal madárinfluenza referencialaboratóriuma 2017. április 21-ét követően nem mutatott ki újabb magas pathogenitású madárinfluenza fertőzést sem házi, sem
vadon élő, sem pedig fogságban tartott madarakban. Tekintettel arra, hogy a betegség hosszabb ideje nem került kimutatásra, az Éltv. 42. § (4) bekezdés e) pontja, valamint az Éltv. 52. § (3) bekezdése alapján korábban kiadott határozatok okafogyottá váltak.


Az Éltv. 39. § (4) bekezdés b) pontja értelmében az élelmiszerlánc felügyelete során a 42. § (4) bekezdésében leírt eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye
nincs.

A bírósági felülvizsgálat lehetősége, feltételei a Ket. 100. § (2) bekezdésén, 109. § (1) bekezdésén, az illeték mértéke és az illeték-feljegyzési jog az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. §-a (3) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdésének h) pontján alapul.


Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhely, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.


Hatáskörömet az Éltv. 42. § (4) bekezdése e) pontja és 52. § (3) bekezdése határozza meg.


Budapest, 2017. május 29.


Dr. Bognár Lajos s. k.
országos főállatorvos