Hírek

Elérhetőségek

KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról 

KÖZLEMÉNY 
környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról 

Az ügy tárgya: A Pécel - Zsámbok kerékpárút létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján. 

Az ügy iktató száma: PE-O6/KTF/13508/2020. 

Az eljárás megindításának napja: 2020. május 13. 

Az ügyintézési határidő: 45 nap 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be. 

Az ügyintéző neve és elérhetösége: Kamarásné Buchberger Edit; Tel.: (06-1)478-4400 

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A NIIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1135 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazásából a TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) .) - VlA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz. 3.) Konzorcium meghatalmazása alapján a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztályához (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a Pécel - Zsámbok kerékpárút létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció). 

A beruházás célja az EuroVelo kerékpárút hálózat fejlesztése és a biztonságos kerékpározás feltételeinek megteremtése. 

Érintett területek: Pécel, lsaszeg, Gödöllő, Valkó, Vácszentlászló és Zsámbok településeket érintő hrsz.-ú ingatlanok. 

A Dokumentáció két nyomvonal változatot tartalmaz: 

1. "A" nyomvonal: Pécel - lsaszeg - Gödöllő - Zsámbok összekötése (Támogatott nyomvonal), 

2. "B" alternatív nyomvonal: Gödöllöből összekötést biztosit a Béri Balogh Adám utcán keresztül, majd meglévö erdészeti úton a 3104 jelű Gödöllő-Valkót összekötő úton át Valkó településen a Dányi útig (Alternatív támogatott nyomvonal). 

,,A" nyomvonal: 

I. nyomvonalszakasz (l.SZ—A—1 .— l.SZ—A—5. szakaszok) 
A tervezési szakasz kezdete Pécel közigazgatási területének nyugati határánál kezdödik a Rákos-patak déli oldalán. A Rét utcánál a meglévő közúti híddal párhuzamosan egy kerékpáros átvezetésre szolgáló új műtárgyat terveznek. A tervezési szakasz vége Pécel külterületén található Patakvölgyi utca útcsatlakozása. 

II. nyomvonalszakasz (ll.SZ—A—6. szakasz) 
Pécel - lsazseg közötti külterületi szakaszon kerül kialakításra. A nyomvonal a Patakvölgyi utcán halad, mely útvonal jelenleg is vegyes használatban van, itt a nyomvonal "felújitása" történne. 

III. nyomvonalszakasz (lll.SZ—A—7. —- lll.SZ—A—1 2. szakaszok) 
A nyomvonal lsaszeg belterületére beérve a település kisforgalmú utcáit (Vágóhíd - Buda utca - Templom utca - Damjanich utca — Rózsa utca - Dobó István köz - Patakmenti utca - Major utca - lsaszegi utca) felhasználva kerülnek kialakításra. 

IV. nyomvonalszakasz (lV.SZ-A—13. — lV.SZ—A—1 4. szakaszok) 
A nyomvonal a Horgász-tavakat elhagyva kitér a 3103 j. összekötő út nyugati oldalára és átvezetésre kerül azon, majd a 80a. vasútvonalat is keresztezi és folytatódik a Gödöllői Arborétum irányába. 

Ezek a nyomvonalszakaszok már engedéllyel rendelkeznek, nem tárgya az előzetes vizsgálati eljárásnak. 

V. nyomvonalszakasz (V.SZ-A-15.1. - V.SZ-A-15.2. szakaszok) 
A nyomvonal Gödöllő belterületén északi irányba halad a Fácánsor utcáig, majd külterületen halad Valkó irányába. A külterületi szakaszon a kiépítetlen lakossági utcákon közös használatú útként létesül. 

Vl. nyomvonalszakasz (Vl.SZ-A—16.szakasz) 
A nyomvonal az 3104 j. út északi oldalán halad tovább Valkó felé. Valkó belterületének határában a tervezett kerékpáros nyomvonal átvezetésre kerül a déli oldalra. 

VII. nyomvonalszakasz (Vll.SZ-A-17.- Vll.SZ-A-19. szakaszok) 
A nyomvonal Gödöllő irányából a 3104 j. út északi oldalán érkezik Valkó településére, és halad tovább a Szabadság utcán, majd a Dányi utca, utána pedig a Tópart utca mentén tér le Zsámbok irányába.
A Dányi úton meglévő burkolt felületen forgalomtechnikai eszközökkel jelölik ki a kerékpárutat. A további szakaszon pedig a burkolatlan földút jellegü útcélú ingatlanokat használják fel. 

VIII.nyomvonalszakasz (Vll l.SZ—20.- Vlll .SZ—21 . szakaszok) 
A nyomvonal a Valkói-tároló déli oldalán, a Tóparti utcán, majd a Hajta-patak déli oldalán kerül kialakításra, jellemzően útnak nyilvántartott ingatlanokon. 

IX. nyomvonalszakasz (lX.SZ-—22. - lX.SZ—23. szakaszok) 
A Valkói-tárolót elhagyva, a tervezett nyomvonal a Hajta-patak déli, majd északi oldalán haladva tér be Zsámbok településére a Malom utcai tanösvény környezetében és csatlakozik a Szent Erzsébet téren keresztül a 3106 j. út burkolatához, mely a tervezési szakasz végszelvényét képezi. 

"B" alternatív nyomvonal: 
V. "B" nyomvonalszakasz (V.SZ—B-15.1.- V.SZ-B-1 5.3. szakaszok) 
A "B" alternatív nyomvonal csatlakozik a már engedéllyel rendelkező tervezett kerékpárúthoz, majd a Gödöllő Béri Balogh Ádám utcán át Gődöllőről kiérve a Gödöllői arborétum mentén észak-keleti irányba halad Valkó fele, felhasználva az út célú ingatlanokat. 

VI. "B" nyomvonalszakasz (VLSZ—B—16. szakasz) 
A nyomvonal az erdő területekben található erdészeti utakon kerül kialakításra és közelíti meg Valkó települést. 

Vll. "B" nyomvonalszakasz (VMSZ—17. szakasz) 
A tervezési szakasz külterületi szakasza a Gödöllői Arborétum irányából érkezik Valkó településére, majd a belterületre beérve a Dányi utcán keresztül halad tovább a Valkói-tároló felé. 

A keresztmetszeti kialakítás: 
- önálló kerékpárút szakaszokon: 
Koronaszélesség: 4,30 m (3,30 m burkolt felület, kétoldalt 0,50 - 0,50 m földpadka) 
- vegyes forgalmi úton kijelölt kerékpárút szakaszokon: 
Koronaszélesség: 5.25 m (4,25 m burkolt felület, kétoldalt 0,50 - 0,50 m földpadka) 

Kapcsolódó létesítmények: 

  • 10-15 kilométerenként kerékpáros pihenőhelyek 
  • csapadékvíz elvezetés 
  • közműkiváltások (ivóvíz- és szennyvíz vezeték, elektromos föld- és légkábel, szénhidrogén vezeték) 
  • csomóponti kialakítás 
  • forgalomtechnika. 

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai: 

Pécel, lsaszeg, Gödöllő, Valkó, Vácszentlászló és Zsámbok települések közigazgatási területén belül. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint: 

  • jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit; 
  • ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket; 
  • ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható. 

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a kömyezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény meglelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

http://www.kormanvhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-ktf-13508-4-2020 

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10—12.) előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben betekinthetnek