Hírek

Elérhetőségek

Szavazólapok jóváhagyása

ZSÁMBOK KÖZSÉG

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA

2116 Zsámbok, Bajza L. tér 10.

____________________________________________

Határozat száma: 22/2014. (IX.15.) HVB

Tárgy: Szavazólapok adattartalmának jóváhagyása

Határozat

A HVB a polgármester- és az egyéni választókerületi képviselő választás, valamint települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapjainak adattartalmát az ellenőrzésre megküldött mintákhoz képest – az e határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.

Felkéri a Választási Irodát, hogy a Bizottság döntését a helyben szokásos módon tegye közzé.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérel-met személyesen, levélben, továbbá a benyújtó jogi képviselője által minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumként e-mailben úgy kell benyújtani, hogy az leg-később a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon 16 óráig megérkezzen a HVB-hez (2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.; e-mail: jegyzo@zsambok.hu). A benyújtási határidő jogvesztő. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

 

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a benyújtó nevét, lakcímét/székhelyét (szükség szerint értesítési címét) és személyi azonosítóját; továbbá meg kell jelölnie, hogy a megtámadott határozatot milyen alapból tartja jogszabálysértőnek. A felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indoklás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 162. § (1) bekezdése értelmében a szava-zólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá. A HVB Zsámbok községben valameny-nyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott.

 

A HVB az ellenőrzésre átadott szavazólap-mintákat formai és tartalmai vizsgálatnak vetette alá. Ennek során figyelembe vette az általa nyilvántartásba vett polgármester-, egyéni válasz-tókerületi, valamint települési nemzetiségi képviselőjelöltekre vonatkozó, a nyilvántartásba vételhez bejelentett adataikat és nyilatkozataikat, az NVB által nyilvántartásba vett jelölő szervezetekre vonatkozó adatokat és a HVB által már kisorsolt jelölti sorrendet.

 

Megállapította, hogy a szavazólap-minták adattartalma maradéktalanul megfelel a jogszabályi feltételeknek. A minták a jelöltek, jelölő szervezetek által rendelkezésre bocsátott nyilvántar-tási adatokra épülnek, formai szempontból érvényesülnek a jelöltek, jelölő szervezetek esélyegyenlőségét biztosító szabályok, ezért a szavazólapok adattartalmát az ellenőrzésre megkül-dött mintához képest változatlan tartalommal jóváhagyta.

A HVB határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve) 160 – 162. §-ai alapján hozta meg; a bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ve. 240. § (2) bekezdése biztosítja, amelynek részletes szabályait a Ve. 223. – 225. §-ai tartalmazzák.

 

Zsámbok, 2014. szeptember 15.

 

                                                                                                          Kaján Jánosné

                                                                                                           HVB Elnöke

Szavazólap minták: