Hírek

Elérhetőségek

A temető rendje

Tulajdonos (üzemeltető): Zsámbok Község Önkormányzata 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10. 
A Temető nyitvatartási ideje: a gyalogos forgalom számára korlátozás nélkül nyitva van. 

A temetőbe gépjárművel a következő esetekben lehet behajtani: 

 • temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű, mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű 
 • síremlék felállítását végző jármű 

A nyitva tartási idő alatt a Temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt – Zsámbok Község Önkormányzata részére be kell jelenteni.  

A temetést megelőzően a hozzátartozó a halott vizsgálati bizonyítvány egy példányával köteles a Zsámboki Polgármesteri Hivatalt a temetés bejelentése valamint sírhely megváltás érdekében felkeresni !  

Sírhely megváltási díjak: 

 • Egyes sírhely: 
  • I. hely                                             25 év bruttó         15.000 Ft 
  • II. hely                                            25 év bruttó           7.500 Ft 
 • Kettős sírhely 
  • I. hely                                             25 év bruttó         30.000 Ft 
  • II. hely                                            25 év bruttó         15.000 Ft 
 • Sírbolt                                                      60 év bruttó         90.000 Ft 
 • Gyermeksírhely                                       25 év                    ingyenes /18 éves korig/ 
 • Ravatalozó bérleti díja                            13.000,- Ft /alkalom. 
 • Urnasírhely sírjellel együtt első megváltás    25 év           170.000,- Ft 
 • Urnasírhely                                              25 év                   30.000,- Ft 
 • Az urnasírhely első megváltásához a polgármester részletfizetési kedvezményt biztosíthat maximum 12 hónapos időtartamra. 

Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet. A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik és egyes és kettes sírhely, valamint urnasírhely esetében 25 év, urnasírbolt esetén 60 év.  

Sírhelyről történő lemondás esetén, ha nem más személy részére történő közvetlen lemondás történik amennyiben lehetséges a síremléket a lemondó személy elbontja és elszállítja/elszállíttatja. 

Építési szabályok: 

 • sírgödröt az önkormányzat hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal (pl.fa) burkolni lehet, azonban a koporsó aljának érintkezni kell a talajjal. 
 • ülőhely, pad, egyéb nem kegyeleti tárgyú tárgy csak az önkormányzat hozzájárulásával helyezhető ki 
 • Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély kérelmet kell benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését. 

A temetőben egységes urnasírjel létesíthető, melyet az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott - vázrajz alapján kell megépíteni. A színének és anyagának harmonizálnia kell a már meglévő urnasírjelekkel és felállítására akkor kerülhet sor, ha azt a polgármester jóváhagyja. 

A Temetőben végzendő építési munkákat a Polgármesteri Hivatalba előzetesen be kell jelenteni. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban igényelhető. Az üzemeltető a munkavégzésért díjazást nem kér. Az építkezés búcsúztatást, szertartást nem zavarhat. Az építkezéskor keletkezett hulladékot, 
törmeléket a keletkezéstől számított 3 naptári napon belül az építőnek el kell szállítania. Ha ennek nem tesz eleget az önkormányzat felszólatja az építőt, és 1 napon belül az önkormányzat az építő terhére elszállítja. Az építéshez használt ömlesztett anyagot (pl.beton) szennyeződésmentesen kell előkészíteni, a maradékot a temetőből szóródás mentesen kell elszállítani. és veszélyére gondoskodik a hulladék, törmelék elszállításáról.

Növénytelepítés: 

 • a sírok közötti területekre növényeket telepíteni nem lehet 
 • sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb egy méter és nem terjed túl a sírhely méretén. Sírokra örökzöld és lombhullató fát ültetni nem lehet. 
 • Sírok előtt a sírtól számított legfeljebb 30 cm-es távolságon belül lehet virágot telepíteni, egyéb növény telepítése tilos! 

Sírhelyek elhelyezése: 

A sírhelytáblák között legalább 4 méter széles utat kell hagyni. Parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter 
Felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 0,5 méter 

A sírhelyek méretezése: 
A sírgödör mélysége első koporsó esetén 2.00 méter, urna földbetemetése esetén 1.00 méter. 
Egy koporsó rátemetésére van lehetőség /kettős sírhelynél egymás mellett kettő/, ebben az esetben a felső koporsó/k/ aljzatának 1.6 méter mélységbe kell kerülnie. A koporsós rátemetés után még kettő darab, egymás mellé helyezendő urnarátemetésre van lehetőség, ekkor a mélység 1.00 méter. 
A gyermekkoporsós sírhely mélysége 2.00 méter. 
A sírhelyek további méretezése: 

 • felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2.1 méter, szélessége 0.9 méter. 
 • felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2.1 méter, szélessége 1.9 méter, 
 • gyermek sírhely hosszúsága 1.3 méter, szélessége 0.6 méter, 
 • urnasírhely hosszúsága 95 cm, szélessége 70 cm. 

Sírhelyen túl további helyet nem jogosult a hozzátartozó elfoglalni. Így nem lehet a sírhely köré, mellé, illetve elé szegélyt, járólapot, murvát, stb elhelyezni. Ezen szabály megszegése esetén az önkormányzat jogosult az elfoglalt területnek megfelelő sírhely megváltási díjjal arányos túl foglalási díjat felszámolni, illetve közigazgatási bírságot kiszabni, illetve 2020. július 9-ét követően elhelyezett anyagok elbontását is elrendelheti. 

A sírjelek alkalmazásának szabályai: 
A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. 
A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától függően: 
műkő, terméskő legfeljebb 1,5 méter, urnasírhelyen 1 méter lehet 
kopjafa legfeljebb 2,2 méter. 

Egyéb szabályok: 
Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása. 
A sírokról lekerült növényeket, koszorúkat, kisebb hulladékot a tárolóedényekbe szükséges elhelyezni.  
Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése. 
A sírhelyek rendben tartásáról a hozzátartozók kötelesek gondoskodni. A sírhely és a szomszédos sírhely közötti terület felét köteles mindenki rendben tartani. Szélső sír esetén ahol nincs szomszédos sír minimum 30 cm-es területet kell rendben tartani. 

A temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi. 
A jegyző ellenőrzési jogkörében eljárva jogszabálysértés, vagy a temetőszabályzat megsértése esetén felhív a rendelkezések betartására, illetve kötelezi a jogsértőt a jogsértés megszüntetésére, egyben 50.000 FT-ig terjedő közigazgatási bírságot is kiszabhat.