Hírek

Elérhetőségek

Zsámbok Község Önkormányzat Képvisel-testületének 19/2020 (X.14.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 142/B. §-ában, a 142/ C. §-ában, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

1. § (1) A rendelet területi hatálya a Zsámbok község közigazgatási területén belül a zsámboki 
a.) 360. helyrajzi számú (Szent Imre utca az út kezdetétől az Általános Iskolánál a Kisdiófa utcai kereszteződés kezdetétől merőleges szakaszig), 
b.) 519. helyrajzi számú (szoborpark), 
c.) 523/5. helyrajzi számú (butiksor előtti tér), 
d.) 726/2. helyrajzi számú (buszforduló), 
e.) 729. helyrajzi számú (Szent Erzsébet park),
f.) 1094. helyrajzi számú (óvoda előtti terület a háziorvosig), 
g.) 1095/1-4. helyrajzi számú (Szent Erzsébet tér közút óvodától a falumúzeum utcafrontj áig, illetve mellette lévő területek, járdák) ingatlanokra terjed ki.

(2) Jelen rendelet alkalmazása során közterület a 2012. évi II. törvény 29.§.. (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott közterület. 

(3) E rendelet rendelkezéseit az e rendeletbe ütköző cselekményeket a Zsámbok község közigazgatási határain belül elkövető természetes személyekkel szemben kell alkalmazni.

2.§ (1) Zsámbok község 1.§ (1) bekezdésében meghatározott közterületein tilos a szeszesital fogyasztás. 

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott tilalom alól kivételként nem tiltott a szeszesital fogyasztása: 
a.) érvényes közterület használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó egységekben (vendéglátó terasz területén) nyitvatartási időben, 
b.) az engedéllyel szervezett és közterület használati engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények idején és területén, 
c.) minden év első és utolsó napján. 

(3) Jelen §. alkalmazása során induló eljárásokban a szabálysértésekről, a Szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi. II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(4) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

                                       Holló Ilona                                   Nagyné Dr. Szabó Judit
                                     polgármester                                      címzetes jegyző

Záradék: 
Magyarország helyi önkorrnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bek. alapján a rendelet 2020. október 14. napján kihirdetésre került. 

                                                                                        Nagyné Dr. Szabó Judit
                                                                                            címzetes jegyző

Csatolmány(ok):