Hírek

Elérhetőségek

Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása

Zsámbok község Önkormányzata

pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező és működő egyesületek., civil szervezetek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra

 

1. A pályázat címe és célja:

A pályázat címe: „Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása”.

A pályázat célja a helyi civil szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.

2. Támogató megnevezése:

Zsámbok község Önkormányzata 2116 Zsámbok, Bajza L. tér 10.

3. A támogatás jellege: nyílt pályázat

4. A pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból kizárt pályázók meghatározása:

Pályázat benyújtására jogosult a Zsámbok közigazgatási területén működő, ott székhellyel rendelkező civil szervezet, egyesület és alapítvány (együtt: civil szervezet).

Nem jogosult pályázat benyújtására az a civil szervezet:

 1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

 2. a kizárt közjogi tisztségviselő,

 3. az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

 4. olyan egyesület vagy alapítvány illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület vagy alapítvány ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

 5. akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. § alapján a honlapon közzétették.

Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton – a pályázati eljárás bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet támogatásban.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

 1. a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot nyújtott be és a hiánypótlást az erre való felhívásra sem teljesítette,

 2. aki a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,

 3. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,

 4. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,

 5. jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy

 6. nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1) bekezdése szerinti követelményeknek,

 7. aki az előző öt évben a támogató által biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályokban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei, a benyújtandó pályázatok példányszáma:

A pályázatot a pályázati adatlapon kell benyújtani 1 eredeti, aláírt példányban.

 

6. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,

a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a civil szervezetek Bírósági nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;

a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;

nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;

közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;

nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;

nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;

nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

 

7. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege:

A pályázati forrás Zsámbok község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletében a civil szervezetek támogatására elkülönített  összeg.

 

8. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre:

  A támogatásból a pályázati adatlapon szereplő költségek számolhatók el.

 

9. A finanszírozás módja:

Az elnyert támogatási összeg előfinanszírozásban, a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül kerül a kedvezményezett részére átutalásra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

 

10. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázatot 2022. február 25-én  12.00 óráig kell lezárt borítékban a Zsámboki Polgármesteri Hivatalban (2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.) személyesen benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil szervezetek támogatása 2022”.

 

 

11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltételei:

Hiánypótlásra nincs lehetőség

12. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

A Képviselő-testület a benyújtott pályázatokról a követező képviselő-testületi ülésen dönt. A döntésről a polgármester a pályázót 5 munkanapon belül írásban értesíti.

13. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek: 

 1. a támogatást csak a pályázati döntés szerinti célra lehet felhasználni,

 2. a támogatás a naptári évben keletkezett  költségekre számolható el,

 3. a támogatással legkésőbb 2023. január 15-éig el kell számolni,

 4. az elszámolás pénzügyi és a támogatott cél megvalósulását részletesen leíró szöveges beszámolóból áll

 5. a pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell a számlák hitelesített másolatát,

 6. a támogatást a támogató a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja át kedvezményezett számlájára,

 7. a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erre történő felhívástól számított 15 napon belül vissza kell fizetni

 8. a támogatással és a felhasználásával kapcsolatos bizonylatokat öt évig köteles a kedvezményezett megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni

 9. a kedvezményezett az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a támogatónak 15 napon belül bejelenteni

 10. A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

ja) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

jd) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,

jf) a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét.

A támogatási szerződést a képviselő-testület nevében a polgármester köti meg a kedvezményezettel, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül.

14. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adása:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Nagyné dr. Szabó Judit jegyző ad a 06 28 462-107 telefonszámon, e-mailen (jegyzo@zsambok.hu)  vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

15. A pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok mintái: 

A pályázatot a csatolt pályázati adatlapon, a szükséges nyilatkozatokat a 1. és 2. és 3. számú minta alapján kell megtenni. A nyomtatványok letölthetők az önkormányzat  www.zsambok.hu honlapjáról illetve beszerezhetők a Zsámboki Polgármesteri Hivatalban.

 

Zsámbok, 2022. február 15.

 

 

Holló Ilona

polgármester

 

Csatolmány(ok):
Felhívás20.93 KB